REGULAMIN USŁUGI PUBLIKACJI KOMENTARZY

wersja obowiązująca od dnia 19.01.2024 r.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usługi publikacji komentarzy (dalej: „Usługa”), dostępnej pod wpisami publikowanymi na blogu na stronie internetowej www.lunchcoach.pl (dalej: „Strona internetowa”), a tym samym stanowi regulamin (dalej: „Regulamin”) określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawcą jest Agata Gracka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ul. Szczudlaka 37, Ruda Śląska, NIP: 6262978425, REGON: 526731699. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: agata@lunchcoach.pl, telefon: 798737866, (dalej: „Usługodawca” lub ”Dietetyk kliniczny Agata Gracka”).
 3. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Użytkownik”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą opublikowania komentarza lub zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usługi bez ostatecznego przesłania ww. komentarza.
 1. Opis Usługi
 1. Usługa obejmuje możliwość przesłania Usługodawcy komentarza Użytkownika do wpisu opublikowanego na Stronie internetowej. Przesłanie komentarza wymaga wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (pola wymagane), wpisania treści komentarza, potwierdzenia akceptacji Regulaminu, oraz kliknięcia w pole „Opublikuj komentarz”.
 2. Przesłane komentarze oraz nazwa Użytkownika będą widoczne dla innych Użytkowników Strony internetowej. Adres e-mail nie będzie publikowany na Stronie internetowej.
 3. Dodatkowo, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na zapisanie danych podanych przez niego w formularzu przesyłania komentarzy, w celu wypełniania danych w formularzu w przyszłości, w razie przesyłania kolejnych komentarzy.
 4. Usługa jest świadczona bezpłatnie.
 5. Niezależnie od wskazanej w pkt. 4 zasady nieodpłatności Usługi, Użytkownik w przypadku korzystania z Usługi, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 1. Zasady korzystania z Usługi
 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, komentarze przesyłane przez Użytkownika powinny spełniać następujące warunki:
 2. powinny dotyczyć wpisu na Stronie internetowej, pod którym ma zostać opublikowany;
 3. nie powinny mieć wydźwięku emocjonalnego;
 4. nie powinny zawierać wulgaryzmów;
 5. nie powinny zawierać treści niesprawdzonych, nieprawdziwych lub bezpodstawnych zarzutów;
 6. nie powinny naruszać przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa;
 7. nie powinny zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych;
 8. nie powinny zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących podmiotów trzecich, a także oferowanych przez nie towarów lub usług;
 9. powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne;
 10. nie powinny stanowić powtórzenia, zawierać treści będących spamem lub pozornie naśladujących ocenę innego Użytkownika.
 11. Użytkownik przesyłający komentarze oświadcza, iż są one w pełni legalne, nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
 12. powszechnie obowiązującego prawa;
 13. postanowień Regulaminu;
 14. norm moralno – etycznych;
 15. dobrych obyczajów lub zwyczajów.
 1. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wobec Usługodawcy przez osoby lub podmioty trzecie, w związku z treścią komentarzy przesłanych przez Użytkownika, Użytkownik zwolni Dietetyk kliniczny Agata Gracka z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia, naprawi szkodę, a także poniesie wydatki w związku z wysuniętymi roszczeniami oraz przeprowadzeniem postępowania w tym przedmiocie.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia komentarzy Użytkowników bez konieczności uzasadniania podjętej decyzji, w szczególności w przypadku gdy treści publikowanych komentarzy naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, Dietetyk kliniczny Agata Gracka zachowuje prawo do usuwania komentarzy w każdym czasie, według własnego uznania, cyklicznie lub w określonym czasie.
 3. Niezależenie od powyższego Dietetyk kliniczny Agata Gracka zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarzy lub uzależnienia publikacji komentarzy od wprowadzenia odpowiednich zmian.
 1. Warunki techniczne korzystania z Usługi
 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 2. posiadanie zainstalowanej i uruchomionej dowolnej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji;
 3. posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon).
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na Stronie internetowej, na której udostępniona jest Usługa, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, także takie, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu informatycznego Dietetyk kliniczny Agata Gracka.
 • Prawa autorskie
 1. Zarówno układ treści zawarty w Usłudze i na Stronie internetowej, jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich przysługujących Dietetyk kliniczny Agata Gracka.
 2. Zawartość Usługi  i Strony internetowej może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do celów osobistych. Korzystanie z materiałów opublikowanych w ramach Usługi w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w Usłudze podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo złożyć Dietetyk kliniczny Agata Gracka reklamację dotyczącą Usługi pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Usługodawcą, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 • Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin udostępniony jest na Stronie internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Dietetyk kliniczny Agata Gracka może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 3. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
 4. konieczności aktualizacji danych Usługodawcy;
 5. zmiany sposobu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
 6. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Usługodawcę lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika;
 7. zmiany sposobu funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 1. Dietetyk kliniczny Agata Gracka zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na Stronie internetowej, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu poprzez skontaktowanie się z Usługodawcą drogą mailową.
 3. Dietetyk kliniczny Agata Gracka ma prawo ograniczenia lub wyłączenia Usługi, w szczególności w przypadkach modyfikacji Usługi lub oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Shopping Cart
Scroll to Top