REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(„REGULAMIN”)
obowiązujący od dnia: 19.01.2024 r.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy oraz inne usługi elektroniczne świadczy Agata Gracka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ul. Szczudlaka 37, Ruda Śląska, NIP: 6262978425, REGON: 526731699.

I. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1.1. Dietetyk kliniczny Agata Gracka – Agata Gracka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ul. Szczudlaka 37, Ruda Śląska, NIP: 6262978425, REGON: 526731699, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka, dostępna pod domeną www.lunchcoach.pl i na jej subdomenach, za pośrednictwem której Dietetyk kliniczny Agata Gracka świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługi cyfrowe;
  1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka jako administratora, dostępny pod adresem: https://lunchcoach.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/;
  1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka pod adresem: https://lunchcoach.pl/sklep-dla-kobiet-z-pcos/;
  1.6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Dietetyk kliniczny Agata Gracka Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
  1.7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
  1.8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
  1.9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
  1.10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
  1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.
  1.12. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe, usługi i Usługi Cyfrowe, nabywane lub rezerwowane przez Klienta.
  1.13. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz Kursy i Webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści dostępne na platformie kursowej lub do pobrania przez Klienta, udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  1.14. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta,
  1.15. Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Dietetyk kliniczny Agata Gracka wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://lunchcoach.pl/kontakt-lunchcoach/;
  1.16. Komunikator – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Dietetyk kliniczny Agata Gracka wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
  1.17. Komentarz – usługa polegająca na umożliwieniu zalogowanemu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie;
  1.18. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  1.19. Plasowanie – kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.
  1.20. Usługa/Usługi – świadczone przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Dietetyk kliniczny Agata Gracka świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  2.1. zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  2.2. założenie i prowadzenie Konta;
  2.3. prowadzenie Koszyka;
  2.4. składanie Zamówień w Sklepie;
  2.5. umożliwienie korzystania z Komunikatora;
  2.6. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  2.7. umożliwienie publikowania Komentarzy;
  2.8. korzystanie z Treści Cyfrowych na platformie kursowej.
 3. Kontakt z Dietetyk kliniczny Agata Gracka jest możliwy:
  3.1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48798737866, od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: 09:00-16:00
  3.2. pisemnie na adres podany powyżej;
  3.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail podany powyżej
  3.4. za pośrednictwem komunikatora Messenger (profil LunchCoach).
  3.5. za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil LunchCoach).
  3.6. za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu TikTok (profil LunchCoach)
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa).

III. KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.
 2. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  2.1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  2.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  2.3. włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych kompatybilności i warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  4.1. aktualny system antywirusowy,
  4.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  4.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci:
  5.1. e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .doc, .docs, .xls.
  5.2. kursów i webinarów niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .mp4, .mp3, .avi osadzonych na zewnętrznej platformie, np. Youtube, Vimeo, Spreaker.
 6. Dietetyk kliniczny Agata Gracka nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 7. Dietetyk kliniczny Agata Gracka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Dietetyk kliniczny Agata Gracka dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Dietetyk kliniczny Agata Gracka dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Dietetyk kliniczny Agata Gracka w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

V. PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

VI. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień i dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: [imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu], zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Dietetyk kliniczny Agata Gracka prześle wiadomość e-mail zawierającą login Klienta oraz link umożliwiający zresetowanie hasła i ustalenie przez Klienta nowego hasła do Konta.
 3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać nieograniczoną liczbę kont.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Dietetyk kliniczny Agata Gracka za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

VII. PLASOWANIE

 1. Dostępna w Sklepie lista Produktów, które Klient może kupić, zamówić lub zarezerwować znajduje się pod linkiem: https://lunchcoach.pl/sklep-dla-kobiet-z-pcos/
 2. Produkty w Sklepie plasowane są w następujący sposób:
  a. po wejściu do Sklepu Produkty przedstawiane są w kolejności od najtańszych do najdroższych tj. od tych Produktów, które mają najniższą cenę do tych Produktów, które mają najwyższą cenę;
  b. Klient może dokonać wyboru plasowania produktów poprzez wybór przedstawiania ich w Sklepie w kolejności: od najtańszego do najdroższego, od najdroższego do najtańszego, od najnowszych dodanych do Sklepu, a także wg popularności.

VIII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Dietetyk kliniczny Agata Gracka wystawia faktury VAT na żądanie.
 4. Dietetyk kliniczny Agata Gracka zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj.takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają opisowi zamieszczonemu na karcie Produktu w Sklepie, nadają się co celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 8. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Dietetyk kliniczny Agata Gracka a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. W celu złożenia Zamówienia należy:
  9.1. zalogować się do Sklepu;
  9.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  9.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji w przypadku pierwszego zamówienia;
  9.4. wypełnić Formularz Zamówienia,
  9.5. kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”.
  9.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
  9.7. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 11. Dietetyk kliniczny Agata Gracka udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  10.1. płatności elektroniczne za pośrednictwem TPay lub PayU;
  10.2. karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
  10.3. przelew bankowy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 13. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 14. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów Zamówienia i zależą od rodzaju i ilości/liczby Produktów oraz wyboru dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
 15. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od Produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu Produktu.
 16. Jeżeli Klient zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Dietetyk kliniczny Agata Gracka terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 17. Treści Cyfrowe zostaną doręczone niezwłocznie, bez względu na termin realizacji pozostałej części Zamówienia, wymagającej dostawy pod wskazany adres.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub opłacenia rezerwacji usługi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Dietetyk kliniczny Agata Gracka oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail.
 4. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  8.1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk kliniczny Agata Gracka wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;,
  8.2. o dostarczenie Treści Cyfrowych,, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk kliniczny Agata Gracka rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

X. UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania/każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Dietetyk kliniczny Agata Gracka.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Dietetyk kliniczny Agata Gracka a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

XI. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Dietetyk kliniczny Agata Gracka jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://lunchcoach.pl/kontakt-lunchcoach/
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Dietetyk kliniczny Agata Gracka za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dietetyk kliniczny Agata Gracka, ani ze strony Klienta.

XII. OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Dietetyk kliniczny Agata Gracka a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 3. Dietetyk kliniczny Agata Gracka umożliwia dostęp do wystawionych przez Klientów Komentarzy każdej osobie przeglądającej Stronę Internetową i Sklep, bez konieczności Logowania.
 4. Upublicznieniu podlegają wszystkie wystawione Komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez ingerowania w ich treść – przy czym usuwane są w miarę możliwości Komentarze wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz ochronę danych osobowych albo w inny sposób łamiące obowiązujące przepisy prawa.
 5. Komentarze nie są sponsorowane, a za wystawienie Komentarza Klient nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści.
  ◦ z Usługi wystawienia Komentarza może korzystać nieodpłatnie każdy Klient poprzez dodanie komentarza na prowadzonych przez Dietetyk Kliniczny Agata Gracka mediach społecznościowych, bez konieczności posiadania Konta na Stronie Internetowej.
 6. Dietetyk kliniczny Agata Gracka nie weryfikuje, czy Komentarze pochodzą od Klientów, którzy faktycznie używali produktu lub go nabyli.
 7. Dietetyk kliniczny Agata Gracka dokłada wszelkich starań, aby Komentarze o Produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Produkt lub z niego korzystali. Z tego względu Komentarz wystawić może wyłącznie Klient, który:
  ◦ posiada aktywne Konto, dokonał Logowania, a z historii jego Zamówień wynika, że nabył dany Produkt
  ◦ po zrealizowaniu Zamówienia otrzymał na podany adres mailowy link do wystawienia Komentarza i za jego pomocą wystawił Komentarz
  ◦ skorzysta z systemu ankiet potransakcyjnych
  ◦ przed wystawieniem Komentarza podał numer Zamówienia, które obejmowało dany Produkt.

XIII. NEWSLETTER

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

XIV. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Dietetyk kliniczny Agata Gracka z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  b. mailowo – na adres: agata@lunchcoach.pl
  c. pisemnie – na adres: ul. Szczudlaka 37, Ruda Śląska.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Dietetyk kliniczny Agata Gracka ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
 4. Dietetyk kliniczny Agata Gracka zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
 5. Dietetyk kliniczny Agata Gracka rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia.

XV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
  1.1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
  1.2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

XVI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dietetyk kliniczny Agata Gracka.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem TPay/PayU, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

XVII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Dietetyk kliniczny Agata Gracka, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Dietetyk kliniczny Agata Gracka lub podmiotom trzecim, z którymi Dietetyk kliniczny Agata Gracka zawarła stosowne umowy.
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Dietetyk kliniczny Agata Gracka.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  6.1. usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
  6.2. zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.3. udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.4. najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.5. ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dietetyk kliniczny Agata Gracka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Dietetyk kliniczny Agata Gracka poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dietetyk kliniczny Agata Gracka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Shopping Cart
Scroll to Top